ارتباط با ما : 7-32291620-051
Farhangi@aqr.ir

پیامبر(ص): براى بهشت درى است بنام (ریان)، که از آن فقط روزه داران وارد مى‏شوند.

.
.

دبیرخانه

شورای عالی فرهنگی

f a r h a n g i . a q r . i r
جستجو اسناد ( جستجو های این بخش به صورت عطفی و با منطق and می باشد )
عبارت جستجو: مسیر سند:
نوع سند نوع فایل
تاریخ اثر
از تا
کلید واژه
پایان نامه
پدیدآورنده رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی استاد راهنما
نام دانشگاه سال
مقاله
پدیدآورنده ناشر
واژگان کلیدی تاریخ نشر
پژوهش
عنوان مجری
سال کارفرما
صورتجلسات
شماره تاریخ
حاضرین در جلسه غائبین جلسه
دستور جلسه مصوبات
مصوبات
شماره تاریخ
موضوع
کتاب
پدیدآورنده ناشر
چاپ تاریخ نشر
موضوع مترجم
مراکز پژوهشی
رویکرد تخصصی مسئول
صاحبنظران فرهنگی
جنسیت رتبه علمی
رشته تحصیلی حوزه تخصصی
سمت محل اشتغال
سوابق پژوهشی

8498 رکورد
# عنواننام سند:نوع سند:مسیر سند:نوع فایل
1 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه دهه کرامت سال 1395
کارنامه
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/سالنامه ها/سالنامه دهه کرامت/سالنامه دهه کرامت سال 1395
pdf
2 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه فرهنگی سال 1393
کارنامه
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/سالنامه ها/سالنامه فرهنگی
pdf
3 نمایش سند
[نمایش]
چکیده تحلیل عملکرد سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد در سال 1394
گزارش
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/گزارشات/گزارشات تحلیلی/گزارش تحلیلی سازمان کتابخانه ها و موزه ه
Powerpoint
4 نمایش سند
[نمایش]
فرم طرح پژوهشی
پژوهش
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/طرح های پژوهشی/طرح های پژوهشی/سایر طرح های پژوهشی
متني
5 نمایش سند
[نمایش]
کتابخانه و موزه
پژوهش
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/طرح های پژوهشی/طرح های پژوهشی/سایر طرح های پژوهشی
متني
6 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/رسانه/موسسه فرهنگی قدس/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
7 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/اخلاق و تربیت اسلامی/موسسه خدمات مشاوره ای/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
8 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/مراکز تبلیغی/موسسه بقاع متبرکه/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
9 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/هنر/موسسه آفرینش های هنری/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
10 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/مراکز تبلیغی/معاونت تبلیغات و ارتباطات/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
11 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/کتابخانه و موزه/کتابخانه و موزه ملک/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
12 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/کتابخانه و موزه/سازمان کتابخانه ها و موزه ها/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
13 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/آموزش/دانشگاه علوم اسلامی رضوی/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
14 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/آموزش/دانشگاه امام رضا علیه السلام/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
15 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/نشر/موسسه به نشر/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
16 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393
کتاب
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/آموزش/بنیاد فرهنگی رضوی/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
17 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشر سال 1393

پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/پژوهش/بنیاد پژوهش های اسلامی/تولیدات فرهنگی/کتاب
pdf
18 نمایش سند
[نمایش]
تاریخ شفاهی چاپ و نشر آستان قدس رضوی
پژوهش
پایگاه اطلاعات مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی/کتابخانه و موزه/سازمان کتابخانه ها و موزه ها/طرح های پژوهشی/چکیده طرح های پژوهشی
pdf
19 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نشریات سال 1394
نشریات
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/سالنامه ها/سالنامه نشریات/سالنامه نشریات سال 1394
pdf
20 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه پژوهش سال 1394
کارنامه
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/سالنامه ها/سالنامه پژوهش/سالنامه پژوهش سال 1394
pdf
21 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نظرسنجی سال 1389
کارنامه
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/سالنامه ها/سالنامه نظرسنجی/سالنامه نظرسنجی سال 1389
pdf
22 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نظرسنجی سال 1392
کارنامه
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/سالنامه ها/سالنامه نظرسنجی/سالنامه نظرسنجی سال 1392
pdf
23 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نظرسنجی سال 1394
کارنامه
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/سالنامه ها/سالنامه نظرسنجی/سالنامه نظرسنجی سال 1394
pdf
24 نمایش سند
[نمایش]
نقش گردشگری دینی در بردباری دینی
مقاله
پایگاه اطلاعات رضوی/مقالات/زائر و زیارت
pdf
25 نمایش سند
[نمایش]
سالنامه نظارت و ارزیابی نشریات آستان قدس رضوی1393
نشریات
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/سالنامه ها/سالنامه نشریات/سالنامه نشریات سال 1393
pdf
26 نمایش سند
[نمایش]
بررسی میزان شناخت کارشناسان فرهنگی از اهداف فرهنگی سند چشم انداز 1404 و رابطه آن با احتمال تحقق اهداف فرهنگی سند
مقاله
پایگاه اطلاعات فرهنگی/مقالات/فرهنگ/فرهنگ سازی
pdf
27 نمایش سند
[نمایش]
مصوبه «اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور(نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور)»
اسناد و مدارک و قوانین
پایگاه اطلاعات فرهنگی/اسناد و مدارک/مبانی/آیین نامه ها،نظام نامه ها،منشورها،دستورا/نظام نامه ها
متني
28 نمایش سند
[نمایش]
طرح میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات در موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی
پژوهش
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/طرح های پژوهشی/طرح های پژوهشی/سایر طرح های پژوهشی
متني
29 نمایش سند
[نمایش]
وضعیت منابع انسانی سازمان های فرهنگی
پژوهش
پایگاه اطلاعات فرهنگی/پژوهش ها/پژوهش های فرهنگی/فرهنگ
متني
30 نمایش سند
[نمایش]
مطالعه تطبیقی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با دانشگاه ادیان و مذاهب قم
گزارش
پایگاه اطلاعات شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی/دبیرخانه شورا/گزارشات/گزارشات تطبیقی/گزارش تطبیقی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

12345678910...>>>